ضربه زدن به توپ با حالت سرگيجه
54
فرستنده : Mehrad
طنز