ضربه زدن به توپ با حالت سرگيجه
51
فرستنده : Mehrad
طنز