شعبده بازی، شکستن لیوان
153
فرستنده : حسین جانفزا
هنر