شعبده بازی، شکستن لیوان
168
فرستنده : حسین جانفزا
هنر