مزاح جالب با یک خودرو حامل ده مسافر مشهور ورزشی
57
فرستنده : سیدجمال خالصی نژاد
طنز